Buffalo and Cattle - wildfoto

Young Bull

Water Buffalo climbing bank

favs